ผู้บริหารสน.บางนา

ท่าน ผกก.นคร ทองพานิช ผกก.สถานีตำรวจนครบาลบางนา

“รวดเร็ว ฉับไว ถูกใจ ชาวบางนา”

เกี่ยวกับสถานีและข้อมูลทั่วไป

ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนา  ทุกนายมีปณิธานแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาโดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตรงไปตรงมา มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรีและมี    จิตวิญญาณในการปฏิบัติตามพันธะกิจเพื่อประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า  สมกับความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามวัตถุประสงค์คือ “ ความพึงพอใจของประชาชน  และความสงบสุขของสังคม

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: