ประชุมกกตร. ครั้งที่2 2660/2 นำโดยประธานกกตร.และคณะโดยมีวาระของการจัดกิจกรรมหาทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของสถานีตำรวจบางนา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: