รายชื่อผู้ดำรงค์ตำแหน่ง

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลบางนา 

 1. พ.ต.ท.ดุษฎี ชัยนาม                                      30   ธ.ค. 2520  –    2  ธ.ค. 2522
 2. พ.ต.ท.เฉลิม อารักษ์รัฐ                                    2   ธ.ค. 2522  –  14  พ.ค. 2523
 3. พ.ต.ท.เติมศักดิ์ จามรกุล                                    14   พ.ค. 2523 –    8  พ.ค. 2526
 4. พ.ต.ท.ประสิทธิ์ พุฒขาว                                      8   พ.ค. 2526 –    6  ต.ค. 2528
 5. พ.ต.ท.เมธี เหลืองรัตนแสง                            6   ต.ค. 2528  –  14  ต.ค. 2529
 6. พ.ต.ท.ทิพย์ ช่อลัดดา                                     14  ต.ค. 2529  –  30  ก.ย. 2532
 7. พ.ต.ท.สมพร ตุ้มสวัสดิ์                                   30  ก.ย. 2532  –    9  ม.ค. 2534
 8. พ.ต.ท.ถนอม พิทักษ์โกศล                                9   ม.ค. 2534  –    2  ต.ค. 2535
 9. พ.ต.ท. หัสนัย จันทรฉายะ                                 2   ต.ค. 2535  –   23 ม.ค. 2537

 

 รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางนา

 1. พ.ต.อ.สมพงษ์ พลทะมัย                                   23   ม.ค. 2537  –    5   มี.ค. 2540
 2. พ.ต.อ.จามร จันทร์ทรงกรด                               6   มี.ค. 2540  –   30  เม.ย. 2542
 3. พ.ต.อ.สาโรจน์ พรหมเจริญ                                  1   พ.ค. 2542 –   15  ธ.ค. 2545
 4. พ.ต.อ.พัลลภ             สุวรรณบัตร                                16   ธ.ค. 2545  –   30  ก.ย. 2547
 5. พ.ต.อ.สัจพงศ์ วรนันตกุล                                    1   ต.ค. 2547  –   21  มิ.ย. 2550
 6. พ.ต.อ.อำนาจ อินทรประสาท                            22   มิ.ย. 2550  –   31  ต.ค. 2550
 7. พ.ต.อ.สาโรช ซุ่นทรัพย์                                      1   พ.ย. 2550  –   19  พ.ย. 2551
 8. พ.ต.อ.คมศักดิ์ สุมังเกษตร                                 20   พ.ย. 2551  –   21  พ.ค. 2555
 9. พ.ต.อ.กัญชล อินทราราม                                 22   พ.ค. 2555 –   13  มิ.ย. 2556
 10. พ.ต.อ.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง 14   มิ.ย. 2556  –    14  ม.ค. 2558
 11. พ.ต.อ.อุดม ธุระงาน 15   ม.ค. 2558  –    ปัจจุบัน

แผนที่แสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ สน.บางนา พื้นที่ 20.668 ตารางกิโลเมตร

รายชื่อคณะกรรมการ กต.ตร.สน.บางนา วาระ พ.ศ.2560 – 2562

ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 นางกุลวดี        ศิริภัทร์ ประธาน
2 พ.ต.อ.อุดม      ธุระงาน รองประธาน 085-996-1565 ผกก.สน.บางนา
3 นายพันธ์ศักดิ์   เจริญสุข กต.ตร. ผู้ช่วย ผอ.เขตบางนา
4 พ.ต.ท.ภาสกร  รัตนปนัดดา กต.ตร. 081-313-2831 รอง ผกก.สส.
5 พ.ต.ท.เดโช     โสสุวรรณากุล กต.ตร. 081-436-1800 รอง ผกก.ป.
6 พ.ต.ท.สายชล หงษ์สุวรรณ กต.ตร. รอง ผกก.(สอบสวน)
7 พ.ต.ท.ธเนศ    ศรีจำปา กต.ตร. 082-331-5522 รอง ผกก.จร.
8 นายเกษม       สมภักดี กต.ตร. ผอ.ร.ร.สิริรัตนาธร
9 นายสมบูรณ์   ชารี กต.ตร. ผอ.ทางหลวงสมุทรปราการ
10 น.อ.เสริม        บุญคำ ร.น. กต.ตร. ผอ.กกฬ.ทร.
11 ด.ต.ธนกร       จีนน่วม กต.ตร.
12 นายภูมินทร์     ธีระนุสรณ์กิจ กต.ตร.
13 น.ต.ภัทรฉัตร   รุ่งแสง ร.น. กต.ตร.
14 นายชัยวัฒน์    อ่ำสกุล กต.ตร.
15 นายธรรมพงศ์  ตรีศิริพิศาล กต.ตร.
16 นายปัญญา     โสภณ กต.ตร.
17 น.ส.สุชาดา     บุญอุ้ย กต.ตร.
18 นายเกษม       เผื่อนอุดม กต.ตร.
19 นายเขมชาติ   ศุภวัฒนกุล กต.ตร.
20 พ.ต.ต.สมโมท  แสงสวัสดิ์ เลขานุการ 081-341-6111 สว.ธร.
21 พ.ต.ต.สุภชัย    เพชรช่วย ผู้ช่วยเลขานุการ 089-769-9949 สวป.
22 ร.ต.อ.เกรียงไกร  ม่วงเขียว ผู้ช่วยเลขานุการ 081-255-3920 รอง สวป.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: