รายชื่อผู้ดำรงค์ตำแหน่ง

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลบางนา 

 1. พ.ต.ท.ดุษฎี ชัยนาม                                      30   ธ.ค. 2520  –    2  ธ.ค. 2522
 2. พ.ต.ท.เฉลิม อารักษ์รัฐ                                    2   ธ.ค. 2522  –  14  พ.ค. 2523
 3. พ.ต.ท.เติมศักดิ์ จามรกุล                                14   พ.ค. 2523 –    8  พ.ค. 2526
 4. พ.ต.ท.ประสิทธิ์ พุฒขาว                                   8   พ.ค. 2526 –    6  ต.ค. 2528
 5. พ.ต.ท.เมธี เหลืองรัตนแสง                               6   ต.ค. 2528  –  14  ต.ค. 2529
 6. พ.ต.ท.ทิพย์ ช่อลัดดา                                     14  ต.ค. 2529  –  30  ก.ย. 2532
 7. พ.ต.ท.สมพร ตุ้มสวัสดิ์                                   30  ก.ย. 2532  –    9  ม.ค. 2534
 8. พ.ต.ท.ถนอม พิทักษ์โกศล                               9   ม.ค. 2534  –    2  ต.ค. 2535
 9. พ.ต.ท. หัสนัย จันทรฉายะ                                2   ต.ค. 2535  –   23 ม.ค. 2537

  รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางนา

 1. พ.ต.อ.สมพงษ์ พลทะมัย                        23   ม.ค. 2537  –    5   มี.ค. 2540
 2. พ.ต.อ.จามร จันทร์ทรงกรด                       6   มี.ค. 2540  –   30  เม.ย. 2542
 3. พ.ต.อ.สาโรจน์ พรหมเจริญ                       1   พ.ค. 2542 –   15  ธ.ค. 2545
 4. พ.ต.อ.พัลลภ     สุวรรณบัตร                    16   ธ.ค. 2545  –   30  ก.ย. 2547
 5. พ.ต.อ.สัจพงศ์ วรนันตกุล                           1   ต.ค. 2547  –   21  มิ.ย. 2550
 6. พ.ต.อ.อำนาจ อินทรประสาท                    22   มิ.ย. 2550  –   31  ต.ค. 2550
 7. พ.ต.อ.สาโรช ซุ่นทรัพย์                              1   พ.ย. 2550  –   19  พ.ย. 2551
 8. พ.ต.อ.คมศักดิ์ สุมังเกษตร                        20   พ.ย. 2551  –   21  พ.ค. 2555
 9. พ.ต.อ.กัญชล อินทราราม                          22   พ.ค. 2555 –   13  มิ.ย. 2556
 10. พ.ต.อ.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง              14   มิ.ย. 2556  –    14  ม.ค. 2558
 11. พ.ต.อ.อุดม ธุระงาน                                  15   ม.ค. 2558  –    30 ก.ย.2560
 12. พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง                             1   ต.ค.2560  –    14 มี.ค.2561
 13. พ.ต.อ.นคร    ทองพานิช                           15    มี.ค.2561  –    30 ก.ย.2563
 14. พ.ต.อ.มนต์เสก ตระกูลพานิชย์                    22  ธ.ค.2563  –    31 ม.ค.2566
 15. พ.ต.อ.สุรพงษ์  สุขแย้ม                             1    ก.พ.2566  –   ปัจจุบัน

รายชื่อคณะกรรมการ กต.ตร.สน.บางนา วาระ พ.ศ.2564 – 2566

ลำดับ
ยศ ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
หมายเหตุ
1
นางกุลวดี        ศิริภัทร์
ประธาน
2
นายสันติ       สุนทรชื่น
รองประธาน
3
น.อ.โอภาส     ไทยพิบูลย์
กต.ตร.
4
นายสมเทพ    บุญกว้าง
กต.ตร.
5
นายสุนิติ     บุณยะมหาศาล
กต.ตร.
6
น.ส.พิมพ์ศา วรรณะเอี่ยมพิกุล
กต.ตร.
7
นายชูเดช  เตชะไพบูลย์
กต.ตร.
8
นายทรงพล  ทองวิจิตร
กต.ตร.
9
น.ส.บุหงา     ภูกว้าง
กต.ตร.
10
นายพงศ์กฤต อนุรักษ์วงศ์ศรี
กต.ตร.
11
นายอดุลเดช เนียนทะศาสตร์
กต.ตร.
12
นายเอกชัย เรืองรัตน์
กต.ตร.
13
ด.ต.หญิงพรพิไล ปานศิลา
กต.ตร.
14
พ.ต.อ.มนต์เสก ตระกูลพานิชย์
กต.ตร.
15
พ.ต.ท.อนุรักษ์ อิ่มละเอียด
กต.ตร.
16
พ.ต.ท.ประเสริฐ ชะเอมทอง
กต.ตร.
17
พ.ต.ท.ยุทธศิลป์ การินทร์
กต.ตร.
18
พ.ต.ท.ศุภากร แก้วเขียว
กต.ตร.
19
นายไพรัตน์ กระแสสินธุ์
กต.ตร.
20
พ.ต.ท.ปราโมทย์ อรชุน
เลขานุการ
21
ร.ต.อ.ณวฤทธิ์ แสงตา
ผู้ช่วยเลขาฯ

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: