วิสัยทัศน์/พันธะกิจ/ยุทธศาสตร์/คำขวัญ

วิสัยทัศน์

สถานีตำรวจนครบาลบางนา จะเป็นสถานีตำรวจเพื่อประชาชน จะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รักษาความสงบเรียบร้อย รักษากฎหมาย ด้วยความเป็นธรรม บริการด้วยจิตสำนึกของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ด้วยความเสมอภาค เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของประชาชน

พันธะกิจ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

ยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม สร้างสังคมปลอดภัย

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1   เทิดทูน ปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ควบคุมอาชญากรรม และยาเสพติด จัดระเบียบสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ประสานบูรณาการทุกภาคส่วนและประชาชน เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาบุคลากร จัดสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจ สร้างขวัญกำลังใจ และสมรรถภาพร่างกายให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชน

คำขวัญ

ยิ้มแย้ม แจ่มใส สามัคคี มีวินัย เต็มใจบริการ

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: