ผู้บริหารสน.บางนา

S__15237127

พ.ต.อ.สุรพงษ์  สุขแย้ม  ผกก.สน.บางนา

“รวดเร็ว ฉับไว ถูกใจ ชาวบางนา”

นโยบายการทำงาน

ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนา  ทุกนายมีปณิธานแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาโดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตรงไปตรงมา มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรีและมี    จิตวิญญาณในการปฏิบัติตามพันธะกิจเพื่อประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า  สมกับความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามวัตถุประสงค์คือ “ ความพึงพอใจของประชาชน  และความสงบสุขของสังคม

 

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: