เกี่ยวกับสถานีและข้อมูลทั่วไป

ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนา  ทุกนายมีปณิธานแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาโดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตรงไปตรงมา มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรีและมี    จิตวิญญาณในการปฏิบัติตามพันธะกิจเพื่อประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า  สมกับความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามวัตถุประสงค์คือ “ ความพึงพอใจของประชาชน  และความสงบสุขของสังคม

S__15237127

 พันตำรวจเอก สุรพงษ์  สุขแย้ม

  ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางนา

แผนที่แสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ สน.บางนา พื้นที่ 20.668 ตารางกิโลเมตร

This image has an empty alt attribute; its file name is e0b981e0b89ce0b899e0b897e0b8b5e0b988-e0b8aae0b899.e0b89ae0b8b2e0b887e0b899e0b8b2.jpg

สถานภาพกำลังพล ของ สน.บางนา

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร                       อัตราอนุญาต        73   นาย   คนครอง    47  นาย

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน+ รอง สว.(ควบฯ)  อัตราอนุญาต      260  นาย    คนครอง  139  นาย

                                                                                                                     รวม      186  นาย

              ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 44 ชุมชน

ลำดับ
ชื่อชุมชน
ประธาน
ที่อยู่
โทรศัพท์
1
รุ่งสว่าง
นายวิสูตร           สุ่นศรี
194 ซ.จ่าโสด ถ.ริมรางรถไฟเก่า
02-173-7645,089-782-0361
2
พูนสวัสดิ์
  นายสวง          นิ่มน้อย
35/296  ซ.จ่าโสด  ถ.ริมทางรถไฟเก่า
0-2173-6735
3
กลางนา
  นายลำพึง       จันทร์วิโรจน์
35/154  ม.3  ตรอกหมู่บ้านนอกเขต
0-2173-7173 , 081-7712783
4
ซอยโปษยานนท์
  นายสวง          ท้วมเจริญ
27/123  ซ.โปษยานนท์  ถ.สุขุมวิท
0-2393-5055
5
ร่วมพัฒนา
  นายแสวง       ยอแสง
27/283  ม.3  ตรอกหมู่บ้านนอกเขต
0-2393-7523
6
ร่วมใจประเสริฐ
  นางองุ่น         ยังรอด
27/268  ม.3  ตรอกหมู่บ้านนอกเขต
0-2745-1662
7
ร่มประดู่
  ร.ต.สุทิน         ศรีทองกุล
35/351 ซ.จ่าโสด  5.ริมทางรถไฟเก่า
0-2399-4605
8
คลองบางนา
  นายสมคิด      มงคลพันธ์
14  ม.10  ถ.สุขุมวิท 105 (ลาซาล)
0-2399-4633
9
วัดผ่องพลอย
  นายวิมุด         เหล่าพิทักษ์
91  ซ.ลาซาล 50  ถ.สุขุมวิท 105
089-4526019,0-2748-6080
10
ทองใบ
  นางพัชรีรัตน์   พรรณทรัพย์
37  ซ.ลาซาล 38  ถ.สุขุมวิท 105
081-8090938
11
เรวัตินิเวศน์ 2
  นางพะเยาว์     แจ่มกระจ่าง
50/895  ม.3   ซ.ลาซาล 30
0-2749-1865
12
วรรณทอง
  นายสมศักดิ์     บูรณะผล
50/442   ซ.ลาซาล 37
0-2749-2425 , 08-4081-9302
13
วงศ์สวัสดิ์
  นางลำจวน      ฉายทอง
777/185  ซ.ลาซาล 24  บางนา
0-2398-4927
14
หมู่บ้านศานติ
  นางสุมาลี       โรจนวานิช
 48  ซ.บางนา-ตราด 38
086-3666871
15
พัดประดิษฐ์
  นางสุณี          ทับอ่ำ
1  ซ.ลาซาล 9  ถ.สุขุมวิท 105
0-2744-4841
16
ทิมเรืองเวช
  นางสมสุข      พรหมประเทศ
50/495  ซ.ลาซาล 28
0-2749-0367
17
เคหะบางนา 2
  นายอิทธิพล             ศรีอรุณ
112/1290  เคหะชุมชนบางนา
0-2399-2033 ,0-2750-2668
18
ข้าง รง.ธานินทร์
  นายประคอง     ผิวผ่องจันทร์
57/194  ซ.อุดมสุข 21  บางนา
085-1146628
19
ตรงข้ามธานินทร์
  นายสุรพรชัย    คงบุญช่วย
72/20  ซ.อุดมสุข 22  บางนา
0-2361-5314
20
หมู่บ้านมณียาวิลล์
  นายพนระรินทร์   พิมลสิงห์
120/565  ถ.สุขุมวิท 101  บางนา
081-3333367
21
หมู่บ้านแสนสุข
  นายอู๊ด           นาคเงินทอง
900/158ม.12  ถ.สุขุมวิท 103  บางนา
0-2393-6330
22
มหาสิน
  นายนโรตม์     ลลิตวจีวงศ์
910/29  ซ.สุขุมวิท 101/1  แขวงบางนา
0-2396-0816
23
ข้าง ร.ร.รุ่งเรืองฯ
  นายวิทยา       บัวคลี่
  81  ซ.สุขุมวิท 103/2  บางนา
081-5806815
24
รุ่งเรือง
  นายเกรียงยศ  บุญยศิริกุล
  339  ซ.สุขุมวิท  103/1  บางนา
02-393-6521 , 089-3535115
25
บัวเกิด
  นายวรรณะ      เดชรา
  1026/88  ม. 12  บางนา
081-8999585
26
 เชลียง 1
  นายมนตรี       ยานะกิจ
  206/5  ม.12  แขวง-  เขตบางนา
081-3348961
27
สยามคอนโด 2
  นายสวัสดิ์       เตยทอง
  1139/23  ม.12  แขวง- เขตบางนา
081-6950478
28
หมู่บ้านจัดสรรยาสูบ
  นายบัณฑูรย์    ทานนท์
  440/1  ม.12  แขวง-  เขตบางนา
081-8264282
29
 พึ่งทรัพย์
  นายสวัสดิ์        สิทธิสนธิ์
  990/43  ซ.อุดมสุข 26  แขวงบางนา
0-2398-7842 , 084-6529448
30
 หมู่บ้านไพโรจน์
  นายปราโมทย์  ชวาลไพบูลย์
  213/12  ม.11แขวงบางนา  เขตบางนา
081-3107758
31
 องค์การแบตเตอรี่
  นายเหรียญ      คำแผง
 852/22 ถ.สรรพาวุธ  แขวง- เขตบางนา
089-0124738
32
วัดบางนาใน
  นางชลลดา     เลิศพิมลพันธ์
  362 ซ.วัดบางนาใน  ถ.สรรพาวุธ
08-4071-2492
33
หลังบ้านมุทิตา
  นายเอิบ         สดมีสี
  283  ถ.ริมทางรถไฟสายเก่า  บางนา
0-2745-2650
34
วัดบางนานอก
  นายภิญโญ     กุลศิริ
  64  ตรงข้ามวัดบางนานอก  บางนา
0-2745-2389
35
  กุศลศิลป์
  นางธัญวรัตณ์  จิรายุวัฒนา
  390  ซ.กุศลศิลป์  แขวง- เขตบางนา
081-7776885
36
พูนสิน
  นายมาลี         นวลเนตร
  221  ถ.สุขุมวิท 66/1  บางนา
0-2393-3233
37
หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า
  นายอัฑฒ์       ศรีอาจ
  98/207 ซ.กุศลศิลป์  ถ.สรรพาวุธ
0-2393-2555
38
เจริญรุ่งเรือง
  นายภิรมย์       สวนสนิท
  72 ซ.ข้างโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา บางนา
08-4922-5449
39
 พึ่งบุญ
  นายทองคำ    พัตรประไพ
21  ซ.พึ่งบุญ  ถ.สรรพาวุธ  แขวงบางนา
0-2745-2256
40
เชลียง 5
 นายมานพ      อึ้งภากร
170 อุดมสุข 45 บาจาก พระโขนง
08-1307-3203
41
ประวิทย์สามัคคี
 นายสุรศักดิ์     ขาวสำอางค์
8 ซ.ประวิทย์ 15 บางจาก พระโขนง
089-5361060
42
 ยศศักดิ์นิเวศน์
 นายไวพจน์ ธัญญลักษณ์สกุล
25 ซ.วชิรธรรมสาธิต 64
08-16318280
43
 แย้มสรวล
 นางสาวมลิวรรณ   สุขเกิด
19 ซอยวชิรธรรมสาธิต 34 พระโขนง
08-18070635
44
 ชอุ่ม 2
 นายสว่าง      สว่างรุ่งโรจน์กิจ
32/94 ซ.ชะอุ่ม 2  ประเวศ กทม.
02-7470545

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: