เกี่ยวกับสถานีและข้อมูลทั่วไป

ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนา  ทุกนายมีปณิธานแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาโดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตรงไปตรงมา มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรีและมี    จิตวิญญาณในการปฏิบัติตามพันธะกิจเพื่อประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า  สมกับความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายตามวัตถุประสงค์คือ “ ความพึงพอใจของประชาชน  และความสงบสุขของสังคม

 พันตำรวจเอกอุดม  ธุระงาน

  ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางนา

 มีนาคม 2560

 

แผนที่แสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ สน.บางนา พื้นที่ 20.668 ตารางกิโลเมตร

ชุมชนที่รับผิด ของ สน.บางนา 44 ชุมชน

ลำดับ ชื่อชุมชน ประธาน ที่อยู่ โทรศัพท์
1 รุ่งสว่าง นายวิสูตร                  สุ่นศรี 194 ซ.จ่าโสด ถ.ริมรางรถไฟเก่า 02-173-7645,089-782-0361
2 พูนสวัสดิ์   นายสวง                  นิ่มน้อย 35/296  ซ.จ่าโสด  ถ.ริมทางรถไฟเก่า 0-2173-6735
3 กลางนา   นายลำพึง                จันทร์วิโรจน์ 35/154  ม.3  ตรอกหมู่บ้านนอกเขต 0-2173-7173 , 081-7712783
4 ซอยโปษยานนท์   นายสวง                   ท้วมเจริญ 27/123  ซ.โปษยานนท์  ถ.สุขุมวิท 0-2393-5055
5 ร่วมพัฒนา   นายแสวง                 ยอแสง 27/283  ม.3  ตรอกหมู่บ้านนอกเขต 0-2393-7523
6 ร่วมใจประเสริฐ   นางองุ่น                   ยังรอด 27/268  ม.3  ตรอกหมู่บ้านนอกเขต 0-2745-1662
7 ร่มประดู่   ร.ต.สุทิน                   ศรีทองกุล 35/351 ซ.จ่าโสด  5.ริมทางรถไฟเก่า 0-2399-4605
8 คลองบางนา   นายสมคิด                 มงคลพันธ์ 14  ม.10  ถ.สุขุมวิท 105 (ลาซาล) 0-2399-4633
9 วัดผ่องพลอย   นายวิมุด                    เหล่าพิทักษ์ 91  ซ.ลาซาล 50  ถ.สุขุมวิท 105 089-4526019,0-2748-6080
10 ทองใบ   นางพัชรีรัตน์             พรรณทรัพย์ 37  ซ.ลาซาล 38  ถ.สุขุมวิท 105 081-8090938
11 เรวัตินิเวศน์ 2   นางพะเยาว์              แจ่มกระจ่าง 50/895  ม.3   ซ.ลาซาล 30 0-2749-1865
12 วรรณทอง   นายสมศักดิ์               บูรณะผล 50/442   ซ.ลาซาล 37 0-2749-2425 , 08-4081-9302
13 วงศ์สวัสดิ์   นางลำจวน                ฉายทอง 777/185  ซ.ลาซาล 24  บางนา 0-2398-4927
14 หมู่บ้านศานติ   นางสุมาลี                  โรจนวานิช  48  ซ.บางนา-ตราด 38 086-3666871
15 พัดประดิษฐ์   นางสุณี                     ทับอ่ำ 1  ซ.ลาซาล 9  ถ.สุขุมวิท 105 0-2744-4841
16 ทิมเรืองเวช   นางสมสุข              พรหมประเทศ 50/495  ซ.ลาซาล 28 0-2749-0367
17 เคหะบางนา 2   นายอิทธิพล             ศรีอรุณ 112/1290  เคหะชุมชนบางนา 0-2399-2033 ,0-2750-2668
18 ข้าง รง.ธานินทร์   นายประคอง           ผิวผ่องจันทร์ 57/194  ซ.อุดมสุข 21  บางนา 085-1146628
19 ตรงข้ามธานินทร์   นายสุรพรชัย              คงบุญช่วย 72/20  ซ.อุดมสุข 22  บางนา 0-2361-5314
20 หมู่บ้านมณียาวิลล์   นายพนระรินทร์         พิมลสิงห์ 120/565  ถ.สุขุมวิท 101  บางนา 081-3333367
21 หมู่บ้านแสนสุข   นายอู๊ด                     นาคเงินทอง 900/158ม.12  ถ.สุขุมวิท 103  บางนา 0-2393-6330
22 มหาสิน   นายนโรตม์                 ลลิตวจีวงศ์ 910/29  ซ.สุขุมวิท 101/1  แขวงบางนา 0-2396-0816
23 ข้าง ร.ร.รุ่งเรืองฯ   นายวิทยา                    บัวคลี่   81  ซ.สุขุมวิท 103/2  บางนา 081-5806815
24 รุ่งเรือง   นายเกรียงยศ              บุญยศิริกุล   339  ซ.สุขุมวิท  103/1  บางนา 02-393-6521 , 089-3535115
25 บัวเกิด   นายวรรณะ                  เดชรา   1026/88  ม. 12  บางนา 081-8999585
26  หมู่บ้านซอยเชลียง 1   นายมนตรี                   ยานะกิจ   206/5  ม.12  แขวง-  เขตบางนา 081-3348961
27 สยามคอนโด 2   นายสวัสดิ์                    เตยทอง   1139/23  ม.12  แขวง- เขตบางนา 081-6950478
28 หมู่บ้านจัดสรรยาสูบ   นายบัณฑูรย์                ทานนท์   440/1  ม.12  แขวง-  เขตบางนา 081-8264282
29  พึ่งทรัพย์   นายสวัสดิ์                   สิทธิสนธิ์   990/43  ซ.อุดมสุข 26  แขวงบางนา 0-2398-7842 , 084-6529448
30  หมู่บ้านไพโรจน์   นายปราโมทย์         ชวาลไพบูลย์   213/12  ม.11แขวงบางนา  เขตบางนา 081-3107758
31  องค์การแบตเตอรี่   นายเหรียญ                 คำแผง  852/22 ถ.สรรพาวุธ  แขวง- เขตบางนา 089-0124738
32 วัดบางนาใน   นางชลลดา             เลิศพิมลพันธ์   362 ซ.วัดบางนาใน  ถ.สรรพาวุธ 08-4071-2492
33 หลังบ้านมุทิตา   นายเอิบ                     สดมีสี   283  ถ.ริมทางรถไฟสายเก่า  บางนา 0-2745-2650
34 วัดบางนานอก   นายภิญโญ                 กุลศิริ   64  ตรงข้ามวัดบางนานอก  บางนา 0-2745-2389
35   กุศลศิลป์   นางธัญวรัตณ์           จิรายุวัฒนา   390  ซ.กุศลศิลป์  แขวง- เขตบางนา 081-7776885
ลำดับ ชื่อชุมชน ประธาน ที่อยู่ โทรศัพท์
36 พูนสิน   นายมาลี                    นวลเนตร   221  ถ.สุขุมวิท 66/1  บางนา 0-2393-3233
37 หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า   นายอัฑฒ์                   ศรีอาจ   98/207 ซ.กุศลศิลป์  ถ.สรรพาวุธ 0-2393-2555
38 เจริญรุ่งเรือง   นายภิรมย์                 สวนสนิท   72 ซ.ข้างโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา บางนา 08-4922-5449
39  พึ่งบุญ   นายทองคำ                พัตรประไพ 21  ซ.พึ่งบุญ  ถ.สรรพาวุธ  แขวงบางนา 0-2745-2256
40 เชลียง 5  นายมานพ                  อึ้งภากร 170 อุดมสุข 45 บาจาก พระโขนง 08-1307-3203
41 ประวิทย์สามัคคี  นายสุรศักดิ์                ขาวสำอางค์ 8 ซ.ประวิทย์ 15 บางจาก พระโขนง 089-5361060
42  ยศศักดิ์นิเวศน์  นายไวพจน์       ธัญญลักษณ์สกุล 25 ซ.วชิรธรรมสาธิต 64 08-16318280
43  แย้มสรวล  นางสาวมลิวรรณ         สุขเกิด 19 ซอยวชิรธรรมสาธิต 34 พระโขนง 08-18070635
44  ชอุ่ม 2  นายสว่าง              สว่างรุ่งโรจน์กิจ 32/94 ซ.ชะอุ่ม 2  ประเวศ กทม. 02-7470545

สถานภาพกำลังพลของสถานีตำรวจนครบาลบางนา

(อัตราครอง) 

ลำดับ ข้อมูล สัญญาบัตร รอง สว.ควบ-ประทวน รวม ผู้ควบคุมกำลัง
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ผู้กำกับการสถานีตำรวจ

ฝ่ายสอบสวน

ฝ่ายป้องกันปราบปราม

ฝ่ายสืบสวน

ฝ่ายจราจร

ฝ่ายธุรการ

 1

30

25

9

5

2

11

122

16

41

3

1

41

147

25

46

5

รอง ผกก.(สอบสวน)หน.

รอง ผกก.ป
รอง ผกก.สส.

รอง ผกก.จร.

สว.ธร.

  รวม 72 193 265  
  อัตราอนุญาต 75 281 356  
  อัตราว่าง 3 88 91  

 

หมายเหตุ     ชั้นสัญญาบัตร                             72    นาย

รอง สว.ควบ – ชั้นประทวน          193   นาย

                                  รวม          265   นาย

 

อัตราเฉลี่ย ข้าราชการตำรวจ  1  นาย ต่อประชากร  1,140  คน

อุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้

สน.บางนา

รายการ จำนวน หมายเหตุ
ยานพาหนะ

รถยนต์

รถจักรยานยนต์

รถยนต์ยก-ลากจูง

รถบรรทุกผู้ต้องหา

รถตู้โดยสาร

เครื่องมือสื่อสาร

เครื่องโทรสาร

วิทยุสื่อสารแบบประจำที่

วิทยุสื่อสารแบบมือถือ

วิทยุสื่อสารแบบหิ้วมือ

อาวุธยุทโธปกรณ์

อาวุธปืนสั้น

อาวุธปืนยาวคาไบน์

อาวุธปืนยาวลูกซอง

อาวุธปืนกลมือ 04(อูซี่)

เครื่องตรวจวัตถุระเบิด

เครื่องยิงลูกระเบิด

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะทำงาน

โต๊ะพิมพ์ดีด

เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย

ตู้เอกสาร

คอมพิวเตอร์

กล้องถ่ายวีดีโอ

เครื่องรับโทรทัศน์

กล้องถ่ายรูป

วิทยุเทป

17

255

3

2

1

1

4

137

4

105

30

14

3

11

1

67

1

14

47

4

1

3

1

1

รถยนต์เช่า 4 คัน

รถยนต์เช่า 1 คัน

รถยนต์เช่า

ตารางเปรียบเทียบสถิติคดีอาญา 2 กลุ่ม 3 ปีย้อนหลัง เปรียบเทียบกับปีปัจจุบัน

ในวงรอบปีงบประมาณ  สถานีตำรวจนครบาลบางนา

(เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์)

การควบคุมอาชญากรรม

ประเภทคดี ปีงบประมาณ

2557

ปีงบประมาณ

2558

ปีงบประมาณ

2559

ค่าเฉลี่ย

3 ปี

ปีงบประมาณ

2560

การควบคุมอาชญากรรม
บรรลุ ไม่บรรลุ
กลุ่มที่ 1 19 22 42 27.66 19 บรรลุ
กลุ่มที่ 2 169 149 161 159.66 181 ไม่บรรลุ

การปราบปรามอาชญากรรม

ประเภทคดี คดีเกิด คดีจับ จับ % การปราบปรามอาชญากรรม หมายเหตุ
บรรลุ ไม่บรรลุ
กลุ่มที่ 1 19 10 52.63 บรรลุ เป้าหมาย 44.74
กลุ่มที่ 2 181 51 28.18 บรรลุ เป้าหมาย 23.16

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค 

  1. ด้านกำลังพล

1.1 กำลังพลมีไม่มีเพียงพอกับภารกิจที่ปฏิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่เพิ่มมากขึ้น

1.2 กำลังพลที่มีปฏิบัติงานบนสถานีมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

1.3 ขาดแคลนกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย       การจัดทำงบประมาณและพัสดุ

  1. ด้านอุปกรณ์เครื่องมือและสวัสดิการ

2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการการปราบปราม  เช่นวิทยุสื่อสาร, รถยนต์ มีไม่เพียงพอในการ

ปฏิบัติหน้าที่  และที่มีอยู่เดิม มีสภาพทรุดโทรมเพราะมีอายุการใช้งานมายาวนาน

2.2  เครื่องคอมพิวเตอร์  พรินเตอร์  เครื่องโปรเจคเตอร์  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  เครื่องมือที่ใช้ในการสอบสวนและงานธุรการ มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

2.3  รถยนต์มีอายุการใช้งานเกิน  10  ปี

2.4  ไม่มีสถานที่ใช้เก็บของกลาง

  1. สถานที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการมีไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

  1. ด้านกำลังพล

1.1 ควรจัดกำลังพลเข้ามาทดแทนกำลังพลที่ย้ายไปที่อื่น  หรือตำแหน่งที่ว่าง  หรือปรับตำแหน่งให้เหมาะสมกับส่วนต่างๆ  รวมทั้งกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,  ด้านการเงินงบประมาณและพัสดุ

1.2 ควรจัดสายตรวจจากหน่วยงานกลาง  ช่วยเหลืองานตำรวจให้มากขึ้น

  1. ด้านอุปกรณ์เครื่องมือและสวัสดิการ 

2.1 ควรเพิ่มงบประมาณด้านอุปกรณ์  เครื่องใช้  ยานพาหนะต่าง ๆ ให้พอกับปริมาณงาน

2.2 ควรเพิ่มงบประมาณในการซ่อมบำรุงให้มากขึ้น

2.3 จัดสรรเงินพิเศษให้เจ้าหน้าที่งานธุรการ

Powered by WordPress.com.

Up ↑