กกตร.สน.บางนา

ายชื่อคณะกรรมการ กต.ตร.สน.บางนา วาระ พ.ศ.2560 – 2562

ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 นางกุลวดี        ศิริภัทร์ ประธาน
2 พ.ต.อ.อุดม      ธุระงาน รองประธาน 085-996-1565 ผกก.สน.บางนา
3 นายพันธ์ศักดิ์   เจริญสุข กต.ตร. ผู้ช่วย ผอ.เขตบางนา
4 พ.ต.ท.ภาสกร  รัตนปนัดดา กต.ตร. 081-313-2831 รอง ผกก.สส.
5 พ.ต.ท.เดโช     โสสุวรรณากุล กต.ตร. 081-436-1800 รอง ผกก.ป.
6 พ.ต.ท.สายชล หงษ์สุวรรณ กต.ตร. รอง ผกก.(สอบสวน)
7 พ.ต.ท.ธเนศ    ศรีจำปา กต.ตร. 082-331-5522 รอง ผกก.จร.
8 นายเกษม       สมภักดี กต.ตร. ผอ.ร.ร.สิริรัตนาธร
9 นายสมบูรณ์   ชารี กต.ตร. ผอ.ทางหลวงสมุทรปราการ
10 น.อ.เสริม        บุญคำ ร.น. กต.ตร. ผอ.กกฬ.ทร.
11 ด.ต.ธนกร       จีนน่วม กต.ตร.
12 นายภูมินทร์     ธีระนุสรณ์กิจ กต.ตร.
13 น.ต.ภัทรฉัตร   รุ่งแสง ร.น. กต.ตร.
14 นายชัยวัฒน์    อ่ำสกุล กต.ตร.
15 นายธรรมพงศ์  ตรีศิริพิศาล กต.ตร.
16 นายปัญญา     โสภณ กต.ตร.
17 น.ส.สุชาดา     บุญอุ้ย กต.ตร.
18 นายเกษม       เผื่อนอุดม กต.ตร.
19 นายเขมชาติ   ศุภวัฒนกุล กต.ตร.
20 พ.ต.ต.สมโมท  แสงสวัสดิ์ เลขานุการ 081-341-6111 สว.ธร.
21 พ.ต.ต.สุภชัย    เพชรช่วย ผู้ช่วยเลขานุการ 089-769-9949 สวป.
22 ร.ต.อ.เกรียงไกร  ม่วงเขียว ผู้ช่วยเลขานุการ 081-255-3920 รอง สวป.

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: