กต.ตร.สน.บางนา

รายชื่อคณะกรรมการ กต.ตร.สน.บางนา วาระ พ.ศ.2564 – 2566

                  1. นางกุลวดี  ศิริภัทร์                           ประธาน กต.ตร.สน.บางนา

                  2. นายสันติ  สุนทรชื่น                         รองประธาน กต.ตร.สน.บางนา

                  3. ด.ต.หญิงพรพิไล ปานศิลา               กต.ตร.สน.บางนา

                  4. นาวาเอกโอภาส ไทยพิบูลย์            กต.ตร.สน.บางนา

                  5. นายสมเทพ  บุญกว้าง                    กต.ตร.สน.บางนา

                  6. นายสุนิติ  บุญยมหาศาล                 กต.ตร.สน.บางนา

                  7. น.ส.พิมพ์ศา วรรณะเอี่ยมพิกุล         กต.ตร.สน.บางนา

                  8. นายชูเดช  เตชะไพบูลย์                 กต.ตร.สน.บางนา

                 9. นายทรงพล ทองวิจิตร                   กต.ตร.สน.บางนา

                10. น.ส.บุหงา   ภูกว้าง                        กต.ตร.สน.บางนา

                11. นายพงศ์กฤต อนุรักษ์วงศ์ศรี          กต.ตร.สน.บางนา

                12. นายอดุลเดช  เนียนทะศาสตร์        กต.ตร.สน.บางนา

                13. นายเอกชัย    เรืองรัตน์                  กต.ตร.สน.บางนา

                14. นายไพรัตน์ กระแสสินธุ์                 กต.ตร.สน.บางนา

                15. พ.ต.อ.มนต์เสก ตระกูลพานิชย์       กต.ตร.สน.บางนา

                16. พ.ต.ท.อนุรักษ์  อิ่มละเอียด            กต.ตร.สน.บางนา

                17. พ.ต.ท.ประเสริฐ  ชะเอมทอง          กต.ตร.สน.บางนา

                18. พ.ต.ท.ยุทธศิลป์  การินทร์             กต.ตร.สน.บางนา

                19. พ.ต.ท.ศุภากร  แก้วเขียว               กต.ตร.สน.บางนา

                20. พ.ต.ท.ปราโมทย์ อรชุน                 เลขานุการ กต.ตร.สน.บางนา

                21. ร.ต.อ.ณวฤทธิ์  แสงตา                  ผู้ช่วยเลขานุการ กต.ตร.สน.บางนา                         

 

 

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: