ประวัติสถานีและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 สถานีตำรวจนครบาลบางนา   แยกออกมาจากสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงเมื่อวันที่      31  ธันวาคม  พ.ศ. 2520  มีที่ตั้งอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลพระโขนงบางส่วนและอาคารที่ทำการใกล้สี่แยกบางนา  แขวงบางนา  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  ต่อมาได้ย้ายที่ทำการมาตั้งที่ อาคารหลังใหม่ เลขที่ 13  ซอยศรีนครินทร์  60    ถนนศรีนครินทร์   แขวงหนองบอน   เขตประเวศ    กรุงเทพมหานคร    เมื่อวันที่   14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535 บนที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่  236204  เลขที่ดิน  1799  เนื้อที่  2 ไร่  45 ตารางวา   บริจาคโดย นายบุญชู   สว่างเนตร

 

ที่ทำการปัจจุบัน 

ตั้งอยู่เลขที่ 13  ซอยศรีนครินทร์  60  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน   เขตประเวศ   กรุงเทพมหานคร 10250   โทรศัพท์  02-3961656-8   โทรสาร  02-3960454

 

สภาพทั่วไป

สถานีตำรวจนครบาลบางนา    มีเขตปกครองและพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ        20.668  ตารางกิโลเมตร  ดังนี้

เขตบางนา     แขวงบางนา ทั้งหมด           มีเนื้อที่ประมาณ  16.17  ตารางกิโลเมตร

เขตประเวศ    แขวงหนองบอน บางส่วน     มีเนื้อที่ประมาณ     2.98  ตารางกิโลเมตร

เขตพระโขนง  แขวงบางจาก บางส่วน       มีเนื้อที่ประมาณ     1.51  ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย  หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่  กลางและขนาดเล็ก  คอนโดมิเนียม รวมทั้งชุมชน

45 ชุมชน สถานที่ราชการ บ้านพักทูต ห้างสรรพสินค้า บริษัทและห้างร้านต่างๆ

 

อาณาเขตติดต่อ

 ทิศตะวันออก    ติดต่อ    สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขและสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว

จังหวัดสมุทรปราการ

ทิศตะวันตก       ติดต่อ   สถานีตำรวจนครบาลบางคอแหลมและแม่น้ำเจ้าพระยา

ทิศเหนือ            ติดต่อ   สถานีตำรวจนครบาลพระโขนงและสถานีตำรวจนครบาล

ประเวศ

ทิศใต้                ติดต่อ   สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือและสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้

จังหวัดสมุทรปราการ

 

2

 

สภาพทั่วไป/ประชากร

เขตบางนา   แขวงบางนา

ประชากร ชาย    จำนวน                               47,530      คน

ประชากร หญิง   จำนวน                               53,189      คน

เขตประเวศ  แขวงหนองบอน

ประชากร ชาย    จำนวน                               21,200       คน

ประชากร หญิง   จำนวน                               23,118       คน

เขตพระโขนง  แขวงบางจาก

ประชากร ชาย    จำนวน                               10,780        คน

ประชากร หญิง   จำนวน                               21,340        คน

รวมประชากร  จำนวน                          177,157        คน

ประชากรแฝง(ประมาณ) จำนวน              125,000        คน

  รวม                         302,157        คน

 

คิดเป็นอัตราเฉลี่ยของจำนวนข้าราชการตำรวจต่อจำนวนประชากร  1  ต่อ  1,1140  คน

 

อาชีพ

ประชากรในเขตพื้นที่ประกอบอาชีพ  รับราชการ  รัฐวิสาหกิจ  นักธุรกิจ   ธุรกิจส่วนตัว

ค้าขายและรับจ้าง

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานีตำรวจนครบาลบางนา

 1. ร้านค้าทอง จำนวน  40                  ร้าน
 2. สถานที่บรรจุก๊าซแก่ยานพาหนะ จำนวน                8                   แห่ง
 3. ปั๊มน้ำมัน จำนวน 31                   แห่ง
 4. ธนาคาร จำนวน 25                   แห่ง
 5. มินิมาร์ท จำนวน 98                   แห่ง
 6. ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า จำนวน                2                   แห่ง
 7. สถานทูต/สถานกงสุล จำนวน   –                     แห่ง
 8. บ้านพักบุคคลสำคัญ/บ้านพักทูต จำนวน   5                   แห่ง
 9. โรงแรม จำนวน    5                   แห่ง
 10. อพาร์ทเม้นท์ จำนวน 131                  แห่ง
 11. คอนโดมิเนียม จำนวน   28                  แห่ง
 12. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน   11                  แห่ง
 13. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน     3                  แห่ง
 14. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน     3                  แห่ง
 15. วัด/ศาสนสถาน จำนวน     6                  แห่ง
 16. สถานที่ราชการ จำนวน   19                  แห่ง
 17. สะพานลอย จำนวน   16                  แห่ง
 18. สวนสาธารณะ จำนวน     –                   แห่ง
 19. ชุมชน จำนวน               44                  ชุมชน
 20. ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน   10                  ร้าน
 21. ร้านรับซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน   48                  ร้าน
 22. วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน 107                 วิน
 23. อู่แท็กซี่ จำนวน     4                  อู่
 24. สถานบริการ จำนวน     8                  แห่ง
 25. ร้านที่จัดให้เล่นสนุกเกอร์/บิลเลียด จำนวน    28                 แห่ง
 26. ร้านอินเตอร์เนต จำนวน    26                 แห่ง
 27. โชว์รูมจำหน่ายรถยนต์ จำนวน    10                 แห่ง
 28. บริษัทให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน    10                 แห่ง
 29. ร้านจำหน่ายยารักษาโรค จำนวน    32                 แห่ง
 30. โรงรับจำนำ จำนวน    11                 แห่ง
 31. สถานีไฟฟ้าย่อย จำนวน      3                 แห่ง

 

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: